Sr.No. Name of the Student Total Marks
(500)
Percentage CGPA Grade School Rank 
1 SHREYA MADHAV NUGURI 484 96.8% 10.0 1
2 NEHA MAHESH KARWA 481 96.2% 10.0 2
3 PRAJAKTA SUNIL DESHPANDE 477 95.4% 10.0 3
4 SAMRUDDHI SHENDURNIKAR 473 94.6% 10.0 4
5 AYUSHI MANEESH GUPTA 473 94.6% 10.0 5
6 NEHA YADAV 467 93.4% 10.0 6
7 HIMANSHU RATHI 460 92.0% 10.0 7
8 VEDANT GARGE 458 91.6% 10.0 8
9 NEHA ARVIND CHAUDHARI 458 91.6% 9.8 9
10 NINAD KEDAR KAVI 454 90.8% 9.8 10
11 POOJA SANDEEP KINKAR 445 89.0% 9.6 11
12 JANHAVI ATUL DHORE 442 88.4% 9.4 12
13 RUCHA MURUGKAR 441 88.2% 9.6 13
14 SAITARUN MOVVA 440 88.0% 9.6 14
15 PRATHAMESH GANESH PATIL 440 88.0% 9.6 15
16 SANIYA SUNIL KAD 438 87.6% 9.4 16
17 NISHA AMAL GANGAL 432 86.4% 9.4 17
18 PAURAS PRAVIN KHANDAGALE 432 86.4% 9.4 18
19 SANKET SUNIL SHINDE 431 86.2% 9.2 19
20 SHIVANI SANJAY NAGAPURKAR 425 85.0% 9.4 20
           
Total No. of Students Appeared -89.
100% Result