Sr.No. Name of the Student Total Marks Percentage CGPA Grade School Rank 
1 Chinmayi Bakshi 484 96.80% 10 1
2 Sushma Mahadevan  466 93.20% 10 2
3 Piyush Biraje 464 92.80% 10 3
4 Ketaki Bhise 463 92.60% 10 4
5 Saurabh  Jategaonkar 462 92.40% 10 5
6 Anvay Nagpure 461 92.20% 10 6
7 Richa Nahar 458 91.60% 10 7
8 Sai Bhargavi 457 91.40% 10 8
9 Akshata Bhat 454 90.80% 9.8 9
10 Vaidehi Samnerkar  453 90.60% 9.8 10
11 Pratik Deshmukh 452 90.40% 9.8 11
12 Jujhaar Singh 446 89.2 9.6 12
13 Gaurav Singh 441 88.20% 9.4 13
14 Pramithi Jagdish 439 87.80% 9.6 14
15 Neha Pawar 429 85.80% 9.2 15
16 Soham Kulkarni 424 84.80% 9.2 16
17 Sairaj  422 84.40% 9.2 17
18 Deepali Yele 419 83.80% 9 18
19 Pratik Kotkar 412 82.40% 9 19
20 Anirudh Dayma  411 82.20% 8.8 20
           
  Total No. of Students Appeared -52
  100% Result